REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH
§ 1
Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Firmę oraz warunki zawierania umów o świadczenie takich usług.
2. Zamawiając usługę, Zamawiający/Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
§ 2
Słowniczek pojęć.
1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
2. Firma lub Organizator – oznacza przedsiębiorcę o nazwie PATRYK WŁOSIAK BENTEN, Żarnówka 325/1, 34-220 Maków Podhalański, NIP: PL 5521651725, adresie – mail: szkolenietkanki@gmail.com.
3. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez Organizatora.
4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu.
5. Uczestnik – osoba, która sama zgłosiła się na szkolenie lub osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Firmę i która jest fizjoterapeutą (licencjat lub magister), studentem fizjoterapii, lekarzem, osteopatą, technikiem masażystą (i może to wykazać dokumentem) lub która reprezentuje zawód (i może to wykazać dokumentem) wskazany w opisie szkolenia jako dopuszczony do udziału w danym szkoleniu.
6. Zgłoszenie – fakt przesłania przez Zamawiającego/Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, znajdującego się na stronie https://patryk.rehab . Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zamawiającego/Uczestnika do udziału uczestnika w szkoleniu oraz do zapłaty za szkolenie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
7. Formularz zgłoszenia – dokument wypełniony on-line na stronie https://patryk.rehab/kursy lub dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Firmę (w przypadku zgłaszania przez Zamawiającego większej liczby Uczestników), który Zamawiający/ Uczestnik przesyła w celu zgłoszenia udziału swojego/uczestnika/ów w szkoleniu on-line lub drogą mailową (w przypadku zgłoszenia większej liczby osób przez Zamawiającego). Skuteczne przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się Zamawiającego/Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Potwierdzenie udziału – informacja, która przesyłana jest drogą elektroniczna przez Firmę do Zamawiającego/Uczestnika w odpowiedzi na zgłoszenie. Przesłanie potwierdzenia udziału jest jednocześnie potwierdzeniem faktu otrzymania opłaty rezerwacyjnej (zwanej dalej opłatą) przez Firmę.
9. Umowa o świadczenie usług – zespół oświadczeń woli, składanych przez Firmę i Zamawiającego/Uczestnika, w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie, wyczerpujący istotne postanowienia tego rodzaju czynności prawnej. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się przesłanie Zamawiającemu/Uczestnikowi potwierdzenia udziału w szkoleniu.
10. W przypadku, jeżeli Uczestnik jest konsumentem, wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu otrzyma informacje sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 z dnia 2014.06.24) w formie elektronicznej (pliku PDF) wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na co Uczestnik wyraża zgodę, wysyłając formularz zgłoszeniowy. Informacja i formularz będą również dostępne na stronie https://patryk.rehab.
§ 3
Zobowiązania Stron Umowy
1. Firma zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego/Uczestnika szkolenie w zakresie określonym w opisie szkolenia oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Firma zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego szkolenia zgodnie z opisem danego szkolenia, zamieszczonym na stronie https://patryk.rehab
3. Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest przed wypełnieniem formularza zgłoszenia zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować.
4. Zamawiający/Uczestnik winien przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 4
Warunki zgłoszenia/Warunki udziału w szkoleniu.
1. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionego i przesłanego formularza zgłoszenia on-line na stronie https://patryk.rehab Zamawiający zgłaszający większą ilość Uczestników, może skorzystać z formularza zgłoszenia, przesłanego mu w tym celu drogą mailową przez Organizatora.
2. W formularzu zgłoszenia Zamawiający/Uczestnik zobowiązany będzie podać poniższe dane:
• Imię i nazwisko,
• Adres,
• Adres e-mail,
• nr telefonu,
a w przypadku gdy Zamawiający/Uczestnik będzie przedsiębiorcą, dodatkowo:
• firma (nazwa) przedsiębiorcy
• siedziba
• numer NIP
3. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia Zamawiający/Uczestnik otrzyma informację o sposobie płatności opłaty, w wysokości 20% całkowitego kosztu szkolenia, chyba że taka informacja będzie zawarta już na stronie https://patryk.rehab przy opisie danego szkolenia.
4. Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty, o której mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Organizatora o sposobie płatności opłaty, chyba że taka informacja będzie zawarta już na stronie https://patryk.rehab przy opisie danego szkolenia, wówczas opłata płatna jest w terminie 5 dni od dnia wysłania formularza zgłoszenia. Za uiszczenie opłaty w terminie uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora.
5. Brak wpłaty opłaty w terminie spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia Zamawiającego/Uczestnika.
6. W przypadku szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność wpłaty opłat.
7. Na podstawie otrzymanego i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia i po wpłaceniu opłaty,Zamawiającemu/Uczestnikowi wysłane zostanie potwierdzenie udziału w szkoleniu, nie później niż 3 dni robocze po otrzymaniu formularza zamówienia i po wpłacie opłaty.
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
9. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu jest spełnianie przez Uczestnika kryteriów podmiotowych, opisanych w §2 ust. 5, w szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do szkolenia lub wydalenie Uczestnika ze szkolenia już rozpoczętego, jeśli poweźmie wątpliwość co do spełniania przez Uczestnika tych kryteriów, a Uczestnik nie będzie legitymował się stosownym dokumentem potwierdzającym okoliczność spełniania kryteriów podmiotowych, opisanych w §2 ust. 5. Niedopuszczenie Uczestnika lub wydalenie go ze szkolenia na zasadach opisanych w niniejszym ustępie odbędzie się bez obowiązku zwrotu ceny za szkolenie.
§ 5
Warunki płatności
1. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia (lub gotowość jego przeprowadzenia), Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie określone w opisie szkolenia, zwane dalej „ceną za szkolenie” lub „ceną”.
2. Całkowita cena za szkolenie winna być uiszczona najpóźniej na 21 dni przed dniem szkolenia. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków przez rachunek bankowy Organizatora.
3. Podstawą udziału Uczestnika w szkoleniu jest terminowe uregulowanie całej ceny za szkolenie.
4. Niedokonanie wpłaty pozostałej ceny za szkolenie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym szkoleniu i uznane będzie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/ Uczestnika z jego winy. W takiej sytuacji Organizator uprawiony będzie do zatrzymania opłaty , chyba że Uczestnik będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
5. Podana na stronie https://patryk.rehab cena jest ceną brutto.
6. Zamawiający/Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku bez jego podpisu.
7. Organizator zobowiązuje się wystawić rachunek za realizację umowy w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia a Zamawiający/Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie mu rachunku w formie elektronicznej (pdf).
8. Cena za szkolenie obejmuje udział w Szkoleniu, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe, korzystanie z udostępnionego przez Organizatora mienia (np. kozetki).
§ 6
Pozostałe warunki.
1. Szkolenia realizowane są wg opisu, zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora oraz na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu.
2. Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.
3. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w opisie, zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora lub przesłana będzie Zamawiającemu/Uczestnikowi po dniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.
4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów związanych ze szkoleniem w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w obrębie tego samego miasta); godziny rozpoczęcia i/lub zakończenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: rodzaju i programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia. Poinformowanie Zamawiającego/Uczestnika o zmianach, o których mowa w zdaniu 1 i 2 niniejszego ustępu nie może stanowić przyczyny rezygnacji ze szkolenia.
5. Istnieje możliwość rezygnacji ze szkolenia, maksymalnie do 30 dni przed terminem szkolenia. Informacja o rezygnacji winna zostać przesłana na adres e-mail szkolenietkanki@gmail.com
W przypadku prawidłowo wysłanej rezygnacji ze szkolenia, wpłacona opłata będzie podlegać zwrotowi.
6. Rezygnacja ze szkolenia na mniej niż 30 dni przed terminem szkolenia spowoduje zatrzymanie opłaty przez Organizatora, chyba że Zamawiający/Uczestnik wskaże inną osobę, która będzie uczestniczyć w szkoleniu za miast Zamawiającego/Uczestnika, który ze szkolenia rezygnuje. Wówczas wpłacona opłata zostanie zaliczona na poczet ceny szkolenia należnej od Uczestnika zastępującego. Podając dane Uczestnika zastępującego, Uczestnik rezygnujący lub Zamawiający winien podać wszystkie te dane, do których podania zobowiązuje formularz zgłoszeniowy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed dniem szkolenia, w przypadku małej liczby uczestników. Organizator samodzielnie uznaje, czy daną liczbę uczestników uzna za zbyt małą. W takim przypadku,opłaty wpłacone.